RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Stowarzyszenie Centrum Pomocy – Niemedyczne Hospicjum Domowe  im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem –– Stowarzyszeniem Centrum Pomocy – Niemedyczne Hospicjum Domowe  im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku  można skontaktować się poprzez adres e-mail hospicjum.rybnik@gmail.com, pisemnie na adres siedziby administratora : 44-200 Rybnik ul. Brudnioka 5 lub telefonicznie 781017510.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

  1. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań stowarzyszenia
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. poniższa zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom  oraz instytucjom zajmującym się prowadzeniem spraw księgowych i administracyjnych  Stowarzyszenia.

  1. Dane będą przechowywane 5 lat od zakończenia zadania.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Stowarzyszenia Centrum Pomocy – Niemedyczne Hospicjum Domowe im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych- zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. Przysługuje Panu/Pani prawo na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na ręce przedstawiciela Stowarzyszenia Centrum Pomocy – Niemedyczne Hospicjum Domowe im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku przy czym wycofanie zgody nie przekreśla legalności przetwarzania danych przed ich wycofaniem.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej za ochronę praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań stowarzyszenia – objęcie opieką wolontariuszy osób chorych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Brak zgody na przetwarzanie danych oznacza brak możliwości realizacji zadań stowarzyszenia.

> > >   Przejdź do najnowszych wydarzeń   < < <

 

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑